Konsertti%202019%20abc.jpg-me

Raision VPK:n soit­to­kun­ta

Raisio Voluntary Fi­re­bri­ga­des Band

Raision VPK:n soit­to­kun­ta on Raisiossa toimiva pu­hal­li­nor­kes­te­ri. Soit­to­kun­nas­sa soittaa ak­tii­vi­ses­ti n. 20 pu­hal­lin­soi­ton har­ras­ta­jaa. Soit­to­kun­ta antaa puhallin- tai lyö­mä­soi­ton har­ras­ta­jal­le mah­dol­li­suu­den soit­to­tai­ton­sa yl­lä­pi­tä­mi­sel­le ja ke­hit­tä­mi­sel­le. Lisäksi esiin­ty­mis­ti­lai­suuk­sis­sa on mah­dol­li­suus esittää osaa­mis­taan myös yleisölle. Toinen soit­to­kun­nan pää­teh­tä­vä on antaa musii­kil­li­sia nau­tin­to­ja kuu­li­joil­le. Soit­to­kun­ta rahoittaa toi­min­tan­sa pää­asias­sa esiin­ty­mi­sis­tä saa­ta­vil­la keik­ka­palk­kioil­la.

Har­joit­te­lem­me kerran viikossa kes­ki­viik­koi­sin, ke­sä­kaut­ta lukuun ottamatta, tois­tai­sek­si Friisilän koululla. Esiin­ty­mi­siä on ollut 12 – 15 kpl vuodessa. Esiin­ty­mi­set ovat mo­nen­tyyp­pi­siä. On ti­laus­soit­to­ja firmojen ti­lai­suuk­sis­sa, eri­lai­sis­sa juh­la­ti­lai­suuk­sis­sa, tans­siai­sis­sa, häissä, syn­ty­mä­päi­vil­lä, pik­ku­jou­luis­sa, olut­juh­lis­sa, seu­ra­kun­nan ti­lai­suuk­sis­sa, pa­lo­kun­tien juhlissa, kaup­pa­kes­kuk­sis­sa, har­jan­nos­ta­jai­sis­sa ym. Lisäksi soit­to­kun­ta on jär­jes­tä­nyt vuo­sit­tain muutaman oman konsertin ja muutaman kerran la­to­tans­sit Kroo­ki­las­sa.

Vuo­sit­tain toistuvia ”va­kio­soit­to­ja” ovat olleet mm. lukion vanhojen tanssit, Unikeon kestit ja puis­to­soit­to Naan­ta­lis­sa,  sep­pe­leen­las­kut hau­taus­maal­la kaa­tu­nei­den muis­to­päi­vä­nä, py­häin­päi­vä­nä ja it­se­näi­syys­päi­vä­nä.

Soit­to­kun­ta toimii lä­hei­ses­sä yh­teis­työs­sä Raision seu­ra­kun­nan kanssa ja esiintyy usein seu­ra­kun­nan ti­lai­suuk­sis­sa.

Soit­to­kun­ta toimii Raision opiston pu­hal­lin­soi­ton opin­to­pii­ri­nä.

Soit­to­kun­ta tekee myös esiin­ty­mis- ja vir­kis­tys­mat­ko­ja sekä ko­ti­maas­sa että ul­ko­mail­la. Ulkomaan matkoja on tehty mm. Oc­to­ber­fes­teil­le Munc­he­niin, Pärnuun, Tal­lin­naan ja Tartoon Viroon sekä Elms­hor­niin Saksaan. Ko­ti­maas­sa on vierailtu mm. Hamina Tattoossa muutamaan kertaan sekä Tulta päin- ta­pah­tu­mis­sa useilla paik­ka­kun­nil­la. Lisäksi on käyty joskus yhdessä kon­ser­teis­sa.

Pe­rin­tei­siin kuuluu lop­piai­se­na tehtävä lai­va­ris­tei­ly jossa vir­kis­täy­ty­mi­sen lomassa kerrataan menneen vuoden ta­pah­tu­mat ja suun­ni­tel­laan alkanutta vuotta.

Soit­to­kun­ta on jär­jes­tä­nyt soit­ta­jil­le myös opin­to­ti­lai­suuk­sia sekä soit­to­lei­re­jä joissa on saatu opetusta soit­ta­mi­seen. Näiden ti­lai­suuk­sien jälkeen on yleensä saunottu.

Pa­lo­kun­ta­soit­to­kun­tien val­ta­kun­nal­li­nen tapahtuma TULTA PÄIN jär­jes­te­tään kahden vuoden välein. Tapahtuma on saanut alkunsa Raision VPK:n soit­to­kun­nan aloit­tees­ta. En­sim­mäi­nen tapahtuma jär­jes­tet­tiin Raisiossa vuonna 1992. Toisen kerran Raision VPK:n soit­to­kun­ta toimi ta­pah­tu­man isäntänä vuonna 2008.


PIENRYHMÄ

Soit­to­kun­nas­sa toimii myös pienryhmä jota kutsumme noin set­si­kok­si (N7) koska kokoon­pa­no ei aina vastaa pe­rin­teis­tä vas­ki­seit­sik­koa mutta yrittää kuitenkin soittaa pe­rin­tei­sen seitsikon ta­pai­ses­ti. Kokoon­pa­no on sa­man­ta­pai­nen kuin al­kuai­ko­jen VPK:n seitsikko jossa es-kornetti oli korvattu kla­ri­ne­til­la.

Kokoon­pa­no kokoontuu sillon tällöin soit­te­le­maan lähinnä omaksi ilokseen mutta on tehnyt myös muutaman julkisen keikan.


TULE MUKAAN SOIT­TO­HAR­RAS­TUK­SEEN

Soit­to­kun­ta ottaa mie­lel­lään vastaan uusia soittajia. Jos sinulla on jon­kin­lai­nen puhallin- tai lyö­mä­soit­ti­men soit­to­tai­to tule mukaamme hienon har­ras­tuk­sen pariin. Soit­ta­mi­sen al­keis­o­pe­tus­ta emme pysty jär­jes­tä­mään. Soit­to­kun­nal­la on tarjota soit­ta­jil­le joitain soittimia. Pää­sään­töi­ses­ti soittimet ovat soit­ta­jien omia. Mukaan pääsee ottamalla yhteyttä näiltä net­ti­si­vuil­ta löytyviin yh­teys­hen­ki­löi­him­me tai il­moit­tau­tu­mal­la Raision  opistoon.


OH­JEL­MIS­TO

Oh­jel­mis­tom­me on mo­ni­puo­li­nen. Nuo­tis­tos­tam­me löytyy yli tuhannen esi­tys­kap­pa­leen nuotit. Tar­vit­taes­sa hankimme uusia nuotteja jos nuo­tis­tos­tam­me ei löydy tilaajan pyytämää kap­pa­let­ta.

Oh­jel­mis­tos­sa on kai­ken­la­sia erilaisia tyy­li­suun­tia edustavia kap­pa­lei­ta. On kon­sert­ti­musiik­kia, marsseja, tans­si­musiik­kia, ryt­mi­musiik­kia, hen­gel­lis­tä musiikkia, työ­väen­musiik­kia, viih­de­musiik­kia, october fest- musiikkia ym.

Linkkien takana näyte.


Esiin­ty­mis­ti­lauk­set pu­heen­joh­ta­jal­le tai ka­pel­li­mes­ta­ril­le.

Raision VPK:n soit­to­kun­ta r.y.

c/o  Jari Miettinen

Pussitie 5

21200 RAISIO

FINLAND

www.rvpksk.fi

rvpk.soittokunta@rvpksk.fi

Pu­heen­joh­ta­ja

Jari Miettinen

Puh. +358400760717

 jari.miettinen@raisio.fi


Ka­pel­li­mes­ta­ri

Essi Rae

Puh. +358445559080

essi.rae@gmail.com

© Raision VPK:n soittokunta. Kaikki oikeudet pidätetään.